Oferta zarządzania nieruchomością

Obecny, bardzo wymagający rynek nieruchomości w Polsce oczekuje bardzo profesjonalnego podejścia do kwestii zarządzania każdym obiektem i jego otoczeniem. W celu optymalizacji kosztów utrzymania Państwa nieruchomości  i zapewnienia rentowności wykonanych inwestycji nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji , służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę zarządzania nieruchomością:

 • domy mieszkalne ( prywatne, spółdzielcze , gminne, zakładowe ),
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • komercyjne (biurowe, handlowe, usługowe),
 • użyteczności publicznej.

Czynności sprawowania zarządu nieruchomością , jakich gotowi jesteśmy się podjąć to w szczególności:

Treść akordeonu
 • reprezentowanie Właściciela nieruchomości na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentowanie Właściciela w stosunkach z najemcami i innymi właścicielami,
 • reprezentowanie Właściciela w sprawach spornych wynikających z gwarancji i rękojmi dotyczących nieruchomości.
 • opracowywanie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości,
 • zawieranie w imieniu właściciela umów najmu powierzchni nieruchomości,
 • kontrola sposobu wykonywania umów, w szczególności sprawdzanie prawidłowości wykorzystania przedmiotu umowy,
 • podejmowanie – w granicach określonych umowami i obowiązującymi przepisami prawa – działań zmierzających do wyegzekwowania od najemców ich należności wobec Właściciela nieruchomości,
 • przejmowanie przedmiotu umowy od najemcy po ustaniu umowy.
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie dostawy usług komunalnych, remontów i konserwacji urządzeń oraz wyposażenia, 
 • zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku najemców lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw.
 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków zarządcy nieruchomości, jej dokumentacji technicznej eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora (zarządcy),
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z wykonywaniem zarządzania nieruchomością,
  zapewnienie zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,
 • zapewnienie pogotowia technicznego (całodobowy serwis techniczny),
 • zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie wykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie: kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, bieżących napraw i konserwacji nieruchomości, oceny stanu technicznego nieruchomości,
 • udział w pracach zespołów technicznych przygotowujących plany konserwacji, remontów i inwestycji w nieruchomości.
 • przygotowywanie budżetu oraz monitorowanie jego wykonania,
 • prowadzenie rozliczeń, włączając w szczególności sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców,
 • raportowanie obejmujące m.in. wykonane przeglądy techniczne, naprawy konserwacyjne, prace serwisowe, remonty,
 • zapewnienie terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość,
 • fakturowanie najemców (wystawianie faktur, naliczanie i pobieranie czynszu, opłat eksploatacyjnych lub innych opłat obciążających najemców z tytułu zawartych umów),
 • obliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach faktur, wystawianie not odsetkowych, pobieranie i ściąganie należności odsetkowych,
 • obliczanie oraz dokonywanie, w imieniu Właściciela nieruchomości i na jego rachunek wszelkich płatności publicznoprawnych związanych z nieruchomością oraz powstających w następstwie dokonania określonych czynności zarządzania,
 • analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowania nieruchomości.
 • prowadzenie wykazu lokali i najemców nieruchomości,
 • ubezpieczenie obiektu w imieniu Właściciela,
 • załatwianie interwencji i wniosków najemców,
 • monitorowanie zadowolenia najemców.

Za prowadzenie powyższych czynności proponujemy wynagrodzenie wg różnych wariantów:

 • wynagrodzenie wg stawki w zł/m² powierzchni użytkowej nieruchomości,
 • wynagrodzenie wg zróżnicowanej stawki w zł/m² powierzchni użytkowej (wynajętej i nie wynajętej),
 • wynagrodzenie ryczałtowe uzgodnione w drodze negocjacji z Właścicielem.

Po zapoznaniu się z nieruchomością i przekazaniu nam przez Właściciela nieruchomości informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań, przedstawiona zostanie szczegółowa oferta dostosowana tak pod względem zakresu jak i ceny.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, szczególnie polecamy:

 • zarządzanie Wspólnotami mieszkaniowymi,
 • zarządzanie najmem,
 • analiza rentowności nieruchomości,
 • restrukturyzacja dotychczasowych umów najmu (negocjowanie warunków umów, wypowiedzenie najmu nierzetelnym najemcom, poszukiwanie najemców na wolne powierzchnie),
 • monitorowanie płatności , wykonywanie czynności windykacyjnych w przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych, przygotowywanie okresowych raportów obrazujących stan rozliczeń finansowych).