KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Pan Grzegorz Starkowski działający pod szyldem Grzegorz Starkowski STARK MANAGEMENT z siedzibą w Będzinie przy ul. Sielecka 63 , NIP 644-199-93-78 , który prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Dane osobowe są/będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zadań i obowiązków administratora/ zarządcy nieruchomości wynikających z ustawy o własności lokali oraz zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z poszczególnymi właścicielami budynków/wspólnot mieszkaniowych , właścicieli i najemców lokali użytkowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz wspólnoty mieszkaniowej lub Grzegorz Starkowski STARK MANAGEMENT usługi na podstawie zawartych umów na wykonywanie usług i umów o powierzenie danych. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powierzonych administratorowi zadań. W oparciu o pozyskane dane nie będzie miało miejsce profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji względem Państwa. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2. prawo sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą,
3. prawo do usunięcia danych osobowych czyli prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem – w przypadku udzielenia zgody,
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody (prawo do otrzymania danych osobowych dostarczonych od Administratora i przekazanie ich innemu Administratorowi),
6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy RODO,
7. prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail:
biuro@starkmanagement.pl, tel. 502-690-268 lub listownie na adres podany jako adres siedziby
administratora. Niniejszy dokument przedstawiony jest jedynie w celach informacyjnych, nie jest
wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt w tym zakresie.